วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา จับมือมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์”

มร. ไบรอัน หว่อง (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาลีบาบา กรุ๊ป ประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ “โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์ – เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส” จำนวน 48 ท่าน จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง  โดยมี ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ (ซ้าย) ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ดร. เจริญ ชินวานิชย์เจริญ (ขวา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดี ณ Learning Space ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

 

วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้จัดโครงการ “โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์ – เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส” (Global E-Commerce Talent – Train the Trainers) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของอาลีบาบา กรุ๊ป มาทำการฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 48 ราย จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง 

โครงการอบรมได้จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวว่า “ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาและมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อผลักดันจุดมุ่งหมายระดับชาตินี้ไปสู่เป้าหมาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะประยุกต์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดทักษะอีคอมเมิร์ซให้กับนิสิตนักศึกษาต่อไป”

โครงการนี้ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากอาลีบาบา เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน    อีคอมเมิร์ซให้กับอาจารย์ผู้เข้าอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้รู้จักวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง โดยอาจารย์ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม B2B และ B2C การดำเนินการของแพลตฟอร์ม            อีคอมเมิร์ซ คลาวด์คอมพิวติ้ง ตลอดจนทักษะด้านการบริหารจัดการลูกค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ B2B

นอกจากการอบรมเชิงทฤษฎีแล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ผ่านสถานการณ์ธุรกิจจำลองอีกด้วย

“เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาลีบาบา กรุ๊ป มีความตั้งใจในการสานต่อความร่วมมือระยะยาวอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศอย่างเต็มที่” มร. ไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “เราหวังว่า ประสบการณ์และเรื่องราวการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไปสู่อีโคซิสเต็มของอาลีบาบา จะสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเชิงดิจิทัลในประเทศไทยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SME ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศที่ครอบคลุมประชาชนในทุกระดับ” มร. ไบรอัน กล่าวเสริม

“ในฐานะที่มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญในพื้นที่อีอีซี เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังทักษะพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการของประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล” ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ กล่าว “ด้วยเหตุนี้ เราจึงจับมือกับวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดำเนินงานในโครงการนี้ในรูปของหลักสูตรพิเศษสำหรับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว คณาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรจะได้มีโอกาสนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาตลอดช่วงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2561 ก่อนจะตามมาด้วยการประเมินผลหลักสูตรเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการฝึกอบรม”

โครงการ “โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์ – เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส” ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพานี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของอาลีบาบา กรุ๊ป ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเชิงดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยหลายฝ่ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยข้อตกลงระหว่างอาลีบาบา กรุ๊ป กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้ทางวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาเข้าร่วมงานกับแต่ละภาคส่วนในการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัยที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพเชิงดิจิทัลให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในภาคการศึกษาของไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา สัมมนา หลักสูตรผู้ประกอบการSME โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์