TIANA แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นที่ถูกก่อตั้งบนโลกออนไลน์ ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืน และการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิง