อาลีบาบาปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมการเข้าถึงสู่โลกดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการ