อาลีบาบาสนับสนุนผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดได้ง่ายขึ้น