ใช้สมรรถนะของคลาวด์ สร้างนวัตกรรม เปิดรับโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ในวงการค้าปลีก