อาลีบาบา ชูการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่ออนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน