ไช่เหนียวใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคลังสินค้าทัณฑ์บน