ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 500 ล้านคนได้ร่วมโครงการการกุศล ผ่านเถาเป่าและทีมอลล์ในปี 2564