เปิดตัวธนาคารอาหารบนเถาเป่า ในโครงการช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาสด้วยการบริจาคอาหารและลดของเหลือทิ้ง