ร้านค้าบนเถาเป่ารับแปลงโฉมแกดเจ็ตเก่าให้กลายเป็นงานศิลป์ เพื่อเก็บรักษาความทรงจำ