ลาซมอลล์ เสริมสร้างศักยภาพแบรนด์ ยกระดับแพลตฟอร์มโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง