มูลนิธิอาลีบาบา และมูลนิธิแจ็ค หม่า บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้องค์การอนามัยโลก