แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อต่อสู้กับ Covid-19 ไปพร้อมๆ กันทั่วโลก